Tag Archives: 乾卦

11Mar/21

“混沌”是chaos?

混沌可能最早出现在老子道德经的经注老子河上公章句:有物混成,先天地生(道德经)。謂道無形,混沌而成萬物,乃在天地之前。 马王堆帛书老子为:有物昆成,先天地生。 老子河上公章句又有:此三者不可致詰,三者,謂夷、希、微也(道德经)。不可致詰者,夫無色、無聲、無形,口不能言,書不能傳,當受之以靜,求之以神,不可問詰而得之也。故混而為一。混,合也。故合於三名之為一。 老子河上公章句可能是道德经今天已知最古老的注疏,相传是汉文帝时河上丈人所献,归为先秦战国文献也未尝没有可能。即使不能归为先秦文献,也是汉初尚未受到“汉儒”漂洗的道家思想和文辞。 混字,和也。在此文中,是大于等于两个有物的混合。可类比于开天辟地后的天地阴阳之合,这个就比较形象,容易理解,天地之合云雨也,男女之合也是云雨也。从帛书用词昆来看,更可能是老子的初始用词,还是混合之意,可是其混合之道不一定是云雨,所以无偏旁的三点水,更加凸显了有物混成的神秘和未知。后世经师训昆为混,大概率是汉字隶变后用字和字义都有了不小的变化,昆和混音意都开始分离。考诸金文,昆字上日下双手作物,就是乾卦的意象,天行健,健即建人也,以云雨建人建物。 沌字就简单了,云雨+屯卦,屯即春字,小草朦胧发芽初生的样子。也许最初的混沌就写作昆屯呢。 先秦鬼谷子有:以不測之智而通心術,而神道混沌為一。 此处也可能是混沌最早的出处。其意明确无误,神道二物混合而生为一新物。可见至少战国之时,混沌一词(连绵词)已经在道家典籍是专有名词了。 列子.天瑞有:昔者圣人因阴阳以统天地。夫有形者生于无形,则天地安从生?故曰:有太易,有太初,有太始,有太素。太易者,未见气也:太初者,气之始也;太始者,形之始也;太素者,质之始也。气形质具而未相离,故曰浑沦。浑沦者,言万物相浑沦而未相离也。视之不见,听之不闻,循之不得,故曰易也。这里的浑沦就是混沌,两个字不大像能训为同音,大概浑沦那就是列子说的方言发音了,这里已经是我们现代理解的意义了,即宇宙初始,混混沌沌一团。 再后有西汉淮南子:《原道》者,盧牟六合,混沌萬物。也是阴阳相交而生物的意思。以上四家都是黄老道学,混沌一词已经分化有两意。 再再后东汉儒家的白虎通德论有:始起之天,始起先有太初,後有太始,形兆既成,名曰太素。混沌相連,視之不見,聽之不聞,然後剖判清濁。此中之混沌,已经不大能确定它的含义了,现代的混沌说和道家原始的交合萌生之意都可为解。不过道家的明白人一直都有,药王孙思邈《四言诗》:“一体混沌,两精感激。” 这意思不能再明白了,医道一家,阴阳之学之道是其看家的本领。 混沌还有可能是先秦道家为原道天地而造的新词,混沌乃叠韵连绵词,不可以逐字解读,但是造词之人以双字之意赋予了此连绵词。很明显,这是文字发展到高级阶段,文人开始主动创造和赋予词义和读音,而不是从口语和自然中得出字词。 总之混沌不是chaos, 是指天地起始,朦朦胧胧,勃勃生机。混有混合交合的意思, 就是阴阳相交,而生万物。沌的原字是屯, 易经“屯卦”解屯字为春,草木萌生的样子。 混沌,就是指万物起始,是由阴阳相交,朦胧而生的样子。

15Jul/20

Chinese poem illustration/小雅 鹤鸣/佚名 Joyful autumn

Chinese poem illustration: 小雅 鹤鸣/ Xiaoya – Crane Singing by Anonymous Full video also available at Bilibili: 小雅 鹤鸣 Crane is so called as fairy crane today(仙鹤), a half divine bird implicatedRead More…