Tag Archives: 连环画

14Jun/22

诗经新观启篇

研读诗经已历四年,遍典籍诸子甲骨金文以及考古人类,悠悠考参冥明三才之道,偶有得意,不忍私藏,于壬寅之春启书陈意,以享文史之友。录本文于此,以铭此志。以下闲谈,一时之感,一并录下 不通小学,无以训读诗书,不通先秦三才宗法,无以发明小学之道。此乃研读先秦古文,尤其是战国之前古诗文的基本法则。 以良字为例,乃地上地下之人(箭头所指)于’广”下互求互通,其图就是在陵园拜祭先人的写意,中间方块为土田,生人立于其上,故人颠倒立于地皮之下,有的墓园有广屋,有的没有。由此也可以猜测先秦古文中“颠倒”的含义。良字具体含义当从上下文中判决,一般而言,有世代相接相传,家业万年之意,后世之良久之意也,其字表现了生人故人都安好,礼常依旧的和乐景象。所以良人当指两人,先祖和在位君子。如唐风蟋蟀“好樂無荒、良士瞿瞿。”,此良指新立晋君和故君,士指国士。良士乃故君新君和国士的集合总称。小雅十月之交“四國無政、不用其良。”,其良不用,即故君今君都不得祭祀和祝福,无后亡国之意,无良也是这个意思。 金文甲骨之文有连环画之特征,每一个字可视为一幅画,一句话就是连环画。当然甲骨金文还有一部分是由口语语音带来,不能以连环画之法解读,当从通假,连绵词等方法训读,辨别一字当从其“文”还是从其“音”是一大难点,更因古音多有流转,无从确凿。本人因成长于西安,幼时浸淫于外婆奉先农家乡音,就以普通话和秦腔为基准作音训了。